[TSP] 2.5KG SHOKAKU PREMIUM MUSENMAI | No-wash rice